Videos

Brazilian Zouk

Latino Mix OPEN LESSON

For you, ladies!
Open lesson: Latino Mix – Lady`s Style!
Free entrance


Thursday 21/05/2015     7:30 pm – 8:30 pm
240 Franklin Street, Adelaide (studio upstairs)

Zouk Irina Iri and Wakko